Umowy „śmieciowe” – a szkolenia bhp zatrudnianych i ich ubezpieczenie wypadkowe

kurs bhp

bhp

Warto wiedzieć, że każdy pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa Kodeksie Pracy wszystkim osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy ( umowa o pracę) w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także innym osobom prowadzącym w zakładzie pracy tego pracodawcy lub w innym wyznaczonym miejscu, na własny rachunek ( samozatrudnienie) działalność gospodarczą. Czyli przepisy potrawa Pracy ( Kodeksu Pracy) mają odpowiednie zastosowanie, również do umów zleceń , czy umów o dzieło , popularnie zwanych „ śmieciowymi” Należy wiedzieć, że samozatrudnienie jest też formą realizacji umowy zlecenia, ale z obowiązkiem własnego ubezpieczenia społecznego , w tym wypadkowego. W przypadku taki osób mówimy o zatrudnionych a nie pracownikach , a podstawą ich funkcjonowania w obszarze BHP  jest ustanowione w ZUS ubezpieczenie wypadkowe. Niestety w przypadku umowy o dzieło nie można objąć zatrudnianego ubezpieczeniem ( składką wypadkową) w ZUS. Pozostaje wówczas tylko ubezpieczenie NN zawarte w firmie ubezpieczeniowej.

Jednak w każdym przypadku pracodawca , który zatrudnia osoby na w/w podstawie jest zobowiązany przeprowadzić dla nich stosowne szkolenie bhp . Takie szkolenie, w razie wypadku podczas pracy, zabezpiecza przed konsekwencją odpowiedzialności za szkodę , tak zatrudniającego pracodawcę jak i samą osobę zatrudnioną, której nie będzie można przypisać działania w skutek rażącego niedbalstwa lub umyślnie. Podejmowanie bowiem pracy i czynności zawodowych wymaga znajomości przepisów i zasad BHP, a te można posiąść jedynie podczas szkoleń BHP. Osoba, która z całą świadomością podjęła się zatrudnienia i realizacji zadań roboczych bez znajomości przepisów i zasad bhp, w tym miejscowych instrukcji, działa świadomie na swoją szkodę. Tym samym nie może korzystać z dobrodziejstwa ubezpieczenia wypadkowego w ZUS. W obecnych czasach trudno bowiem dowodzić, że człowiek z elementarnym wykształceniem zawodowym , nie wie co to bezpieczeństwo pracy i może pracować bez znajomości podstawowych przepisów i szczegółowych instrukcji.

 

Posted in Kursy-szkolenia | Tagged , | Leave a comment

Grywalizacja nowa metoda na szkolenie bhp?

Grywalizacja-szkolenie bhpGrywalizacja lub gryfikacja lub gamifikacja (ang. gamification)  wykorzystuje mechanikę znaną np. z gier fabularnych i komputerowych, do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami. Celem stosowania grywalizacji jest zwiększenie zaangażowania pracowników w projekty uważane za nudne czy rutynowe. Technika  grywalizacji bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych osiągalnych wyzwań, rywalizacji, współpracy itp. A więc  teraz szkolenie bhp można uczynić interesujacym i zabawnym. W miejsce tradycyjnego wykładu możemy zorganizować grę, np. bohater musi wydostać się z płonącego budynku, oczywiście zgodnie z zasadami BHP, a następnie odpowiedzieć na kilka pytań.

Posted in Kursy-szkolenia | Tagged , | Leave a comment

Zagrożenia, ryzyko zawodowe, identyfikacja zagrożeń- defiicje

Zagrożenie -zdarzenie niebezpieczne mogące wywołać strat (naruszenie,uszkodzenie zdrowia lub przedmiotu) lub stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub choroby.

Ryzyko zawodowe- prawdopodobiestwo wystpienia niepodanych zdarzeń,związanych z wykonywan prac, powodujących straty, w szczególności wystpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujcych w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Identyfikacja zagrożeń- stwierdzenie, ustalenie zagrożeń występujących w środowisku pracy.

Szkolenie bhp

Posted in Kursy-szkolenia | Tagged | Leave a comment

Szkolenia bhp dla firm

Każdy pracownik firmy musi być odpowiednio przeszkolony pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli takiego szkolenia zabraknie, wówczas firma narażona jest na poważne sankcje. Jeżeli szukasz dobrej firmy szkoleniowej, która posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie bhp, to nasza firma będzie strzałem w dziesiątkę. Szkoleniem pracowników oraz właścicieli zajmujemy się od bardzo długiego czasu. Posiadamy odpowiednie doświadczenie, dzięki któremu nasze szkolenia bhp prowadzone są na bardzo wysokim poziomie. Wybierz naszą firmę, a na pewno się nie zawiedziesz.

 

Posted in Kursy-szkolenia | Tagged | Leave a comment

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

„Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.” Art.3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Obowiązki właściciela budynku, obiektu lub terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej Dz.U.2009.178.1380 t.j. – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej)

 

1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

1)         przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;

2)         wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

3)         zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

4)         zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

5)         przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

6)         zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;

7)         ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

1a. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

2. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

2a. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 jednostki ochrony przeciwpożarowej, pkt 1a-5 i 8, powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – inżyniera pożarnictwa.

2b. Osoby wymienione w ust. 2a, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1, powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – technika pożarnictwa.

Kurs bhp

Posted in ochrona przeciwpożarowa | Tagged | Leave a comment

Odzież ochronna

Odzież robocza, ochronna oraz specjalistyczna to niewątpliwie jeden z niezbędnych elementów środków ochrony pracy. Prawidłowe zabezpieczenie pracownika w odzież ochronną jest dziś normą w zakresie BHP. Szkolenie bhp Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami ( art. 2376 § 1). Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach (art. 2376 § 3). Zarówno środki ochrony indywidualnej, jak i odzież oraz obuwie robocze stanowią własność pracodawcy (art. 2378 § 2).  Pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie (art. 2379 § 2 i 3).

Posted in Kursy-szkolenia | Tagged , , | Leave a comment

Szkolenie stanowiskowe

Szkolenie stanowiskowe przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:pracownika zatrudnianego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,pracownika przenoszonego na powyższe stanowisko,ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Więcej >> szkolenie bhp

Posted in Kursy-szkolenia | Tagged , | Leave a comment

Zasady bhp w miejscu pracy

Kodeks pracy szczegółowo określa , jakich zasad bhp należy przestrzegać organizując zakład pracy i stanowisko pracy.  Rozdział I – Podstawowe obowiązki pracodawcy
Dział X kodeksu pracy – bezpieczeństwo i higiena pracy Art. 207
§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

W szczególności pracodawca jest obowiązany:
1)organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2)zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
3)zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
4)zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

§ 3. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.Każdy pracodawca musi przekazać swoim pracownikom informacje o:

- występujących w zakładzie zagrożeniach dla zdrowia i życia

- zasadach postępowania w przypadku awarii i w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu

- działaniach podjętych w celu wyeliminowania zagrożeń

- pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, odpowiedzialnych za działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Szkolenie bhp w firmie

Posted in Zasady bhp | Tagged , | Leave a comment

Jak przebiega wstępne szkolenie BHP?

szkolenie bhpKażdy pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia bhp. Głównym celem szkolenia grupowego powinno być świadczenie pomocy szkolonym w nabywaniu oraz doskonaleniu wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasób wiedzy i doświadczenie zawodowe osób prowadzących szkolenie powinny być odpowiednie do charakteru pracy wykonywanej przez pracowników objętych szkoleniem i specyfiki danego zakładu pracy. Szkolenia bhp powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. W każdym procesie szkoleniowym powinny występować cztery uniwersalne fazy:

- wstępną,

-  konfrontacji,

- szkolenia,

- ewaluacji (tzn. kontroli, oceny i wartościowania).

Szkolenie bhp składa się z nastepujących etapów:

- rozmowa wstępną instruktora  z pracownikiem,

- pokaz i objaśnienie przez instruktora wszystkich czynności, jakie ma wykonywać pracownik na stanowisku pracy z zachowaniem bezpiecznych metod pracy,

- próbne wykonanie czynności przez pracownika i ewentualna ich korekta przez instruktora,

- samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.

 

 

Posted in Kursy-szkolenia | Tagged | Leave a comment

Zagrożenia w pracy strażaka

Zawód strażaka zalicza się do zawodów o wysokim stopniu ryzyka. Strażacy najczęściej pracują w niebezpiecznych i gwałtownie zmieniających się warunkach. Przyjeżdżając na miejsce pożaru czy katastrofy z reguły nie są w pełni świadomi zagrożeń, które widoczne są np. dopiero po wejściu do płonącego budynku. Ciągłe ryzyko i stres towarzyszący tej pracy wymaga od kandydatów na strażaków dużej odporności psychicznej. Poza tym strażacy są narażeni w pracy na kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi i radiologicznymi, szkodliwymi gazami, narażeni są na popażenia, porażenia, przygniecenie gruzem.Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy są to nakazy i zakazy określające organizacyjne i techniczne warunki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy strażakom (ratownikom) podczas realizacji zadań statutowych.

Kursy bhp

Posted in Kursy-szkolenia | Tagged , | Leave a comment